Share

Wat?

Een effectenrekening is een rekening waarop beleggingen zoals aandelen, obligaties, kasbons, fondsen of goud, bewaard en beheerd kunnen worden. Iedere particulier die titularis is van één of meerdere effectenrekeningen, is de TER verschuldigd indien zijn/haar aandeel in de totale gemiddelde waarde van de effectenrekening(en) minstens 500.000 euro bedraagt. De TER is niet verschuldigd indien het aandeel van de natuurlijke persoon in deze gemiddelde waarde minder dan 500.000 euro bedraagt.

De TER is verschuldigd door Belgische rijksinwoners die een effectenrekening aanhouden bij een Belgische of buitenlandse tussenpersoon (bv. bank). Niet-rijksinwoners zijn de TER ook verschuldigd indien zij een effectenrekening aanhouden bij een Belgische tussenpersoon.

De TER bedraagt 0,15% en is verschuldigd over het volledige aandeel in de gemiddelde waarde. Zodra de totale gemiddelde drempelwaarde van minstens 500.000 euro wordt overschreden, is de TER dus verschuldigd over het totale bedrag.

Om de gemiddelde waarde te berekenen wordt enkel rekening gehouden met de volgende financiële instrumenten:

  • al dan niet beursgenoteerde aandelen en certificaten betreffende deze instrumenten;
  • al dan niet beursgenoteerde obligaties en certificaten betreffende deze instrumenten;
  • al dan niet beursgenoteerde rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen of aandelen in beleggingsvennootschappen die niet kaderen binnen een levensverzekering of een regeling voor pensioensparen;
  • kasbons;
  • warrants.

Opties, futures of swaps komen niet in aanmerking om de gemiddelde waarde te berekenen en maken dus geen deel uit van de belastbare basis. Financiële instrumenten die niet op een effectenrekening worden aangehouden (bv. aandelen op naam) maken ook geen deel uit van de belastbare basis.

Wie?

Enkel natuurlijke personen (particulieren) zijn onderworpen aan de TER. Het is van geen belang of de natuurlijke persoon volle eigenaar, blote eigenaar of vruchtgebruiker van de effectenrekening is. De TER is dus niet van toepassing indien een rechtspersoon (bv. vennootschap of vzw) houder is van de effectenrekening. Indien een natuurlijke persoon na 1 januari 2018 zijn effectenrekening(en) inbrengt in een vennootschap met als enig doel aan de TER te ontkomen, kwalificeert deze natuurlijke persoon voor dat belastbaar tijdperk toch nog als titularis van de effectenrekening en is deze de TER alsnog verschuldigd.

Aangifte?

De tussenpersoon die de effectenrekening beheert (bv. een kredietinstelling), staat in voor de vaststelling van de gemiddelde waarde en de indiening van de aangifte en betaling van de TER. Indien de effectenrekening in het buitenland aangehouden wordt, is het mogelijk dat de titularis zelf moet instaan voor de berekening van de gemiddelde waarde, de aangifte en betaling van de TER.

Indien een titularis meerdere effectenrekeningen heeft met elk een gemiddelde waarde die 500.000 euro niet overschrijdt, maar waarvan de gemiddelde waardes samen wel 500.000 euro overschrijden, is de TER ook verschuldigd. In dat geval kan de titularis aan de tussenpersoon vragen om de TER aan te geven en te betalen.

Inwerkingtreding?

De TER is in werking getreden op 10 maart 2018. De eerste referentieperiode waarover de TER verschuldigd is, loopt van 10 maart 2018 tot 30 september 2018. De volledige TER is verschuldigd over deze referentieperiode. Indien aandeelhouders en andere belanghebbenden van Montea vragen hebben over de impact van deze taks op hun aandelenportefeuille in logistiek vastgoed, dan kunnen zij hiervoor steeds terecht bij onze collega’s van het finance team.