De algemene aandeelhoudersvergadering wordt ieder jaar gehouden op de derde dinsdag van de maand mei om tien uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de voorgaande werkdag op hetzelfde uur. Een buitengewone of bijzondere algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Om op de algemene vergadering hun rechten te kunnen uitoefenen, dienen de aandeelhouders specifieke bepalingen in acht te nemen. Klik hier voor meer informatie.

Het totale kapitaal van Montea bedraagt EUR 421.564.593,94 en wordt vertegenwoordigd door 20.685.271 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stemrecht op de Algemene Vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (i.e. kennisgevingen in geval van (o.m.) het bereiken, overschrijden of onderschrijden van de statutaire of wettelijke drempels). Naast de wettelijke drempels, voorzien de statuten van Montea, met toepassing van artikel 18, §1 van de Transparantiewet, een bijkomende statutaire drempel van 3%.