Juridische informatie

Aansprakelijkheid: Deze website is met de meeste zorg ontwikkeld. Montea besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op deze website bevinden. Deze site is louter informatief bedoeld. Montea behoudt zich het recht om, zonder voorafgaande verwittiging, op gelijk welk tijdstip informatie toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen. Montea kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade te wijten aan rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website, en Montea garandeert geenszins de correctheid of volledigheid van de gegevens die zich op deze website bevinden. Deze website bevat ook links naar andere websites. Montea kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de huidige of toekomstige inhoud van externe websites die een link maken naar de Montea website, evenmin voor links die de website van Montea maakt naar externe websites.

Uw gebruik van deze website: Montea geeft u, de gebruiker, het recht om haar website en het daarop verspreide materiaal uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik te gebruiken en te bekijken. Als gebruiker verbindt u zich ertoe de website niet te gebruiken voor illegale of schadelijke doeleinden of om computervirussen of illegale of schadelijke informatie te verspreiden. De gebruiker mag op geen enkele wijze gegevens verkrijgen of trachten te verkrijgen die niet uitdrukkelijk beschikbaar zijn gesteld op deze website.

Privacy: Voor Montea is de eerbiediging van uw private levenssfeer een prioriteit. U mag erop vertrouwen dat uw gegevens verwerkt zullen worden in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die per e-mail worden verkregen, worden slechts verwerkt voor het verstrekken van informatie m.b.t. Montea aan particulieren, bedrijven en andere organisaties. De persoonsgebonden gegevens worden in principe niet zonder toestemming overgedragen aan derden behoudens wettelijke verplichting. U beschikt op elk ogenblik over het recht tot toegang en recht op wijziging betreffende deze gegevens, evenals het recht op verzet. Voor elk verzoek m.b.t. de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u steeds een e-mail sturen naar [email protected].

Intellectuele eigendom: © Copyright Montea NV – Gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht. Alle rechten voorbehouden. Alle tekst, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatie- en videobestanden en hun indeling op deze website zijn onderworpen aan auteursrecht en andere bescherming van intellectuele eigendom. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Montea. Deze website bevat mogelijk ook teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden, animatie- of videobestanden die onderworpen zijn aan het auteursrecht van derden. Deze website verleent geenszins de toestemming om onze intellectuele eigendom of deze van derden te gebruiken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Het Belgisch recht is van toepassing op elk geschil over de site www.montea.com en de rechtbanken van Gent (afdeling Dendermonde) (België) zijn exclusief bevoegd.