Share

Montea kondigt aan dat zij vandaag de (indirecte) inbreng in natura plant van het logistiek pand gelegen te Hoofddorp in Nederland voor een inbrengwaarde van ongeveer € 8.825.000 en daarmee gepaard gaand de uitgifte van 203.107 nieuwe aandelen Montea in het kader van haar toegestaan kapitaal.

Montea heeft via haar Nederlandse dochtervennootschap Montea Nederland N.V. van Kenick Capital B.V. uit Moerdijk een logistiek pand van 6.290 m² met 108 parkeerplaatsen op het bedrijventerrein “De President” te Hoofddorp in Nederland verworven. “De President” is een bedrijvenpark ten zuiden van Hoofddorp van ca. 100 hectare. Deze transactie werd begeleid door XO Property Partners. Op 4 april 2018 werd de akte van levering met betrekking tot dit vastgoed in Nederland verleden. Omstreeks de middag verwacht Montea de bevestiging van de Nederlandse notaris dat het vastgoed vrij is van hypotheek en beslagen, waardoor de transactie definitief wordt.

Montea plant daarna – na beurstijd – haar kapitaal te verhogen in het kader van haar toegestaan kapitaal middels de inbreng in natura van de schuldvordering van Kenick Capital B.V. op Montea Nederland N.V. tot betaling van de koopsom uit hoofde van de eigendomsoverdracht van het vastgoed, voor een totaalbedrag van € 8.824.999,15 (€ 4.139.320,66 maatschappelijk kapitaal en € 4.685.678,49 uitgiftepremie), tegen uitgifte van nieuwe aandelen Montea, aan een uitgifteprijs die gelijk is aan € 43,45 per aandeel. Deze uitgifteprijs stemt overeen met de gewogen gemiddelde slotkoers van het aandeel Montea op de markt Euronext Brussels gedurende de 30 kalenderdagen voor 5 april 2018, verminderd met het bruto dividend dat nog verschuldigd is voor de periode vanaf 1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017 en betaalbaar is in mei / juni 2018 (coupon n° 19) nl. een (nog goed te keuren door de jaarlijkse algemene vergadering van 15 mei 2018 van Montea) bruto bedrag van € 0,54 per aandeel. Deze aandelen zullen delen in het resultaat van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018.

De inbrenger Kenick Capital B.V., zal worden vergoed met 203.107 nieuwe aandelen Montea voor een totaalbedrag van € 8.824.999,15. De 203.107 nieuwe aandelen Montea die aldus zullen worden uitgegeven, zullen gewone aandelen zijn, die dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen. De toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels en Parijs zal onverwijld worden aangevraagd.

Door de mogelijkheid om in aandelen te betalen, kan Montea haar kapitaalstructuur proactief beheren en kan een buffer aan kredietfaciliteiten worden behouden, wat Montea de mogelijkheid geeft om in de toekomst bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten. De inbreng in natura zal aldus een gunstige invloed hebben op zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde schuldgraad van Montea, met een verlaging van ca. 0,59% ten opzichte van de geconsolideerde schuldgraad per 31 december 2017.