Share

Montea kondigt aan dat zij vandaag de gedeeltelijke (indirecte) inbreng in natura plant van het terrein gelegen te Tiel in Nederland voor een inbrengwaarde van € 41.239.983,68 en daarmee gepaard gaand de uitgifte van 797.216 nieuwe aandelen Montea in het kader van haar toegestaan kapitaal.

Montea heeft via haar Nederlandse dochtervennootschap Montea Nederland N.V. van De Kellen B.V. een terrein van 47,9 ha in Tiel verworven. Het terrein bestaat uit twee delen welke voor een respectievelijke vaste periode van 30 jaar en 11,75 jaar is verhuurd. Op 20 september 2018 werd de akte van levering met betrekking tot dit vastgoed in Nederland verleden. Omstreeks de middag verwacht Montea de bevestiging van de Nederlandse notaris dat het vastgoed vrij is van hypotheek en beslagen, waardoor de transactie definitief wordt.

Montea plant daarna – na beurstijd – haar kapitaal te verhogen in het kader van haar toegestaan kapitaal middels de inbreng in natura van een deel van schuldvordering van De Kellen B.V. op Montea Nederland N.V. tot betaling van de koopsom uit hoofde van de eigendomsoverdracht van het vastgoed, voor een totaalbedrag van € 41.239.983,68 (€ 16.247.262,08 maatschappelijk kapitaal en € 24.992.721,60 uitgiftepremie), tegen uitgifte van nieuwe aandelen Montea, aan een uitgifteprijs die gelijk is aan € 51,73 per aandeel. Deze uitgifteprijs stemt overeen met de gemiddelde slotkoers van het aandeel Montea op de markt Euronext Brussels gedurende de 30 beursdagen voor 21 september 2018 en impliceert een korting van € 7,67 ten aanzien van de slotkoers op 21 september 2018. Deze aandelen zullen delen in het resultaat van het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2018. Het saldo van de schuldvordering tot betaling van de koopsom wordt in cash betaald door Montea Nederland B.V.

De inbrenger De Kellen B.V., zal worden vergoed met 797.216 nieuwe aandelen Montea voor een totaalbedrag van € 41.239.983,68. De 797.216 nieuwe aandelen Montea die aldus zullen worden uitgegeven, zullen gewone aandelen zijn, die dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen. De toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels en Parijs zal onverwijld worden aangevraagd. De uitgifte van de 797.216 nieuwe aandelen leidt tot een rekenkundige dilutie van de bestaande aandeelhouders ten belope van 6,2% op het vlak van deelname in de winsten (vanaf 1 januari 2018) en stemrechten.

Door de mogelijkheid om in aandelen te betalen, kan Montea haar kapitaalstructuur proactief beheren en kan een buffer aan kredietfaciliteiten worden behouden, wat Montea de mogelijkheid geeft om in de toekomst bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten. De inbreng in natura zal aldus een gunstige invloed hebben op zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde schuldgraad van Montea, met een verlaging van ca. 1,6% ten opzichte van de geconsolideerde schuldgraad per 30 juni 2018.