Share

Montea kondigt aan dat zij vandaag de (indirecte) inbreng in natura heeft verwezenlijkt van het logistiek pand gelegen in het bedrijvenpark “De President” te Hoofddorp in Nederland. De Statutaire Zaakvoerder keurde de kapitaalverhoging van € 8.824.999,15 in het kader van het toegestaan kapitaal en de uitgifte van 203.107 nieuwe aandelen. Montea goed.

  • Montea rondt de transactie met betrekking tot het logistiek pand in het bedrijvenpark “De President” te Hoofddorp (NL) af met een kapitaalverhoging van € 8.824.999,15

Montea heeft via haar Nederlandse dochtervennootschap Montea Nederland N.V. van Kenick Capital B.V. uit Moerdijk een logistiek pand verworven van 6.290 m² met 108 parkeerplaatsen op het bedrijventerrein “De President” te Hoofddorp, Nederland. De verwerving gebeurde via een (indirecte) inbreng in natura en de betaling via de uitgifte van nieuwe aandelen Montea. De nieuwe aandelen werden uitgegeven ten gevolge van een kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal[1], door een beslissing van de Statutaire Zaakvoerder van Montea. Kenick Capital B.V. bracht haar schuldvordering op Montea Nederland N.V. tot betaling van de koopprijs voor de verwerving van voormeld vastgoed in. De transactie heeft geleid tot een versterking van het eigen vermogen van € 8.824.999,15, waarvan een bedrag van € 4.139.320,66 werd toegewezen aan de post kapitaal en een bedrag van € 4.685.678,49 aan de post uitgiftepremies.

  • Uitgifteprijs, notering en winstdeelname van de nieuwe aandele

De inbrenger werd vergoed met 203.107 nieuwe aandelen Montea voor een totaalbedrag van € 8.824.999,15. De in het kader van deze transactie gehanteerde uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt € 43,45 per aandeel. De 203.107 nieuwe aandelen Montea die werden uitgegeven zijn gewone aandelen en hebben dezelfde rechten als de bestaande aandelen. De toelating tot de verhandeling van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels en Parijs zal zo vlug mogelijk worden aangevraagd.

De (indirecte) inbreng in natura zorgt voor een versterking van het eigen vermogen van Montea. De inbreng in natura heeft aldus een gunstige invloed op zowel de enkelvoudige als de geconsolideerde schuldgraad van Montea, met een verlaging van ca. 0,59% ten opzichte van de geconsolideerde schuldgraad per 31 december 2017. Dat biedt Montea de mogelijkheid om in de toekomst haar groei-intenties verder te realiseren. De versterking van het eigen vermogen van Montea zal bovendien een rol spelen in de beoordeling van haar financiële gezondheid door derden (niet alleen kredietinstellingen, maar ook leveranciers en klanten), en zal de mogelijkheid bieden om in de toekomst bijkomende met schulden gefinancierde transacties te verrichten. De kapitaalstructuur van Montea wordt op deze manier proactief beheerd en laat toe een buffer aan kredietfaciliteiten te behouden. Op deze wijze gebeurt de groei van de portefeuille middels een gezonde combinatie van verschillende financieringsbronnen en blijft de schuldgraad onder controle.

Openbaarmaking overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 (de Transparantiewet)

Ingevolge de kapitaalverhoging en de uitgifte van nieuwe aandelen op 5 april 2018 in het kader van de transactie met betrekking tot de Hoofddorp-site in Nederland, bedraagt het totale maatschappelijke kapitaal van Montea per 5 april 2018 € 240.762.770,66. Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 11.813.638 volledig volgestorte gewone aandelen. Er zijn geen bevoorrechte aandelen of aandelen zonder stemrecht, noch converteerbare obligaties of warrants die recht geven op aandelen. Elk van deze aandelen verleent één stem op de algemene vergadering en deze aandelen vertegenwoordigen dus de noemer voor doeleinden van kennisgevingen in het kader van de transparantiereglementering (kennisgevingen in geval van het bereiken, overschrijden of onderschrijden van statutaire of wettelijke drempels). De statuten van Montea bepalen de drempels waarvan de overschrijding aanleiding geeft tot een kennisgevingsverplichting op 3%, 5% en elk veelvoud van 5% van het totaal aantal der bestaande stemrechten.